Condicions d’ús

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos serveis oferts la present plana web per MAR DE SOMNIS (en endavant, MDS). amb CIF G66058066 i domicili social a Barcelona, Rambla Catalunya 52 principal 2a  08007  de Barcelona (Espanya).

El CLIENT, en el moment en què completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privadesa, accessibles a través dels enllaços “Avisos Legals” i “Política de Privadesa”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

IMPORTANT:

Si l’inici de l’activitat triada comença dins del termini de 14 dies des de el moment de la contractació, en contractar el CLIENT està sol·licitant expressament que el servei s’iniciï dintre del període de desistiment i, per tant, està acceptant la pèrdua de drets de desistiment per la part del servei prestat.

1. Definicions

Als efectes de l’aplicació de les presents condicions de contratactació, de manera prèvia es defineixen els conceptes de tots aquells que poden ser usuaris potencials del serveis prestats per MDS a través del seu portal web.

Podran accedir al sistema de compra particulars interessats en la contractació de les activitats lúdiques i de lleure ofertades a través de la web de MDS.

2. Preus

Els preus es poden detallar en funció de dues variables: Preus per persones sòcies i preus per a persones que són sòcies (com és el cas de les colònies d’estiu).

De manera prèvia a la confirmació pel CLIENT de la seva comanda i abans de procedir al pagament dels serveis adquirits, en pantalla apareixeran desglossades cada una de les despeses derivades de la compra. El preu final és el preu total del servei que inclourà l’IVA corresponent (Impost sobre el Valor Afegit). En els pagaments efectuats per CLIENTS de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla l’IVA es deduirà del preu, sens perjudici de taxes o altres obligacions susceptibles d’abonament que seran incloses en la forma de pagament. No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

3. Procediment de compra

Les comandes solament podran ser realitzades a través de la pàgina web www.mardesomnis.org per persones físiques majors d’edat.

A la nostra pàgina web es detallen tots els nostres serveis de compra d’activitats de lleure i de gestió de les inscripcions manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els passos següents, que es detallen en funció del perfil de l’usuari.

El procediment de compra és el següent:

a. Selecció de l’activitat: Triar l’activitat o servei que desitgi comprar d’entre les opcions disponibles a través del menú o l’accés de la Home.

b. Formulari de Registre: Un cop escollida l’activitat, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre o butlleta d’inscripció amb les seves dades personals, així com les dels menors al seu càrrec que participaran en l’activitat, per donar-se d’alta com a usuari i formalitzar el procediment de compra. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra només serà necessari que utilitzi el nom d’usuari i contrasenya  individual que va introduir pel primer accés al portal. El codi d’usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

c. Gestió de la inscripció: A continuació serà necessari escollir la tarifa que s’adapti millor a les seves necessitats.

d. Pagament de la inscripció: Es procedirà a la verificació de l’activitat contractada, on es detallaran cada una de les despeses derivades de la compra (import de l’activitat amb l’IVA inclòs, despeses bancàries i despeses de gestió de la inscripció). En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes per a que es pugui efectuar el pagament (targeta de crèdit o de dèbit).

e. Condicions generals i termes d’ús: Un cop tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació de la política de privadesa i de les condicions generals de compra. Una vegada realitzats els passos anteriors rebrà un correu electrònic de confirmació de l’ inscripció amb el detall de l’activitat contractada.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies de les instal·lacions i dels seus serveis lúdics i de lleure són una imatge aproximada dels productes oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels serveis de l’oferta de lleure a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

4. Pagament i Períodes de pagament

S’accepten les següents formes de pagament:

Targeta de Crèdit i de Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària BANC DE SABADELL a través de la passarel·la de pagament de forma immediata si es completa el procés de compra. Sense més tràmits i un cop realitzat el pagament, es possibilita l’accés al servei contractat.

5. Impostos

L’IVA aplicat (Impost sobre el Valor Afegit) es visualitzarà en pantalla al seleccionar el servei triat (21%), sempre apareixerà inclòs en el preu final de l’activitat contractada.

6. Factures

Al realitzar el pagament, es generarà la factura de manera automàtica corresponent al servei i/o activitat contractada i serà enviada al CLIENT per correu electrònic a l’adreça que hagi indicat en el moment previ del registre. De manera conjunta, s’enviarà un correu electrònic de confirmació de la inscripció que s’hagi contractat i en el què es detallaran els conceptes de l’import total. Si el CLIENT ho demana, li enviarem una factura en paper.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant MDS exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

7. Garantia

Per a les contratactacions realitzades, el document de garantia és el correu electrònic de confirmació de la inscripció en l’activitat seleccionada que s’envia automàticament en el moment d’efectuar el pagament.

8. Dret de Desistiment

El CLIENT té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a MDS Rambla Catalunya 52 principal 2a  08007 Barcelona (Espanya) o al correu electrònic: info@mardesomnis.org, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a annex d’aquestes condicions de contracció, encara que el seu ús no és obligatori.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per la seva banda d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament .

Si el CLIENT ha sol·licitat que la prestació del servei s’iniciï durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part del servei ja prestada, en el moment que ens hagi comunicat el desistiment, en relació amb el objecte total del contracte.

Passat l’esmentat termini, i sempre que l’activitat no hagi començat, l’usuari haurà d’abonar a MDS una penalització en concepte de despeses d’anul·lació consistent en el 5% de l’import total del servei contractat.

9. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament dels serveis i l’enviament de les dades de confirmació al CLIENT. MDS es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

Les modificacions de l’activitat de lleure contractada que desitgi realitzar el CLIENT en termes diferents als quals s’hagi gestionat la inscripció, estaran subjectes en tot cas a disponibilitat del servei.

10. Obligacions de les parts

MDS es compromet a proporcionar al CLIENT el serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com a vetllar pel manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i sanitari, i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de publicació de les activitats i inscripcions.

El CLIENT assumeix tota la responsabilitat derivada de les activitats i oferta de lleure publicades al portal, d’acord amb l’establert en les condicions d’ús del servei incloses a l’Avís Legal i, per tant, de tot efecte directe o indirecte que pogués originar obligant-se el CLIENT a mantenir indemne a MDS per qualsevol reclamació, denúncies o sancions derivades, directa o indirectament, de la prestació del servei.

11. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través del correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de MDS qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de MDS en l’e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’ informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça info@mardesomnis.org indicant en l’assumpte la paraula “Vull donar-me de baixa”.

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

Tal i com s’indica en la política de privadesa de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de l’actualització dels mateixes.

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privadesa de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i el servei de lliurament oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integrament  i expressa.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó corresponent de confirmació indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

13. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

14. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i les derivades de la prestació del servei, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de MDS, amb la finalitat de gestionar els serveis contractats i la seva alta com a usuari del nostre portal web, així com remetre-li informació comercial dels nostres serveis i de la nostra oferta de lleure, que considerem que puguin ser del seu interès, inclusivament per correu electrònic.

Així mateix, l’informem que les seves dades són tractades internament aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007, i que no són publicades ni comunicades a terceres persones per ser utilitzades amb finalitats comercials o promocionals.

En qualsevol moment podrà oposar-se a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant un escrit dirigit a MDS – Responsable Protecció de Dades- Rambla Catalunya 52 principal 2a 08007 de Barcelona, o a través d’un correu electrònic a l’adreça info@mardesomnis.org

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o tutors legals.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 06/06/2017.

En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació de preus i productes oferts. Per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït modificació alguna que l’afecti.

ANNEX

FORMULARI DE DESISTIMENT (Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de:

MAR DE SOMNIS

Rambla Catalunya, 52 principal 2a

08017 Barcelona (Espanya)

correu electrònic: info@mardesomnis.org

Per la present li comuniquem que desistim del nostre contracte de prestació del següent servei : _____________________________________________________________________

– Demanat el: __/__/______

– Nom del CLIENT: _________________________________________________________________

– Domicili del CLIENT: ______________________________________________________________

Signatura del CLIENT

Data