La Guia de prestacions i serveis de la Generalitat de Catalunya  és una iniciativa que pretendre informar de manera senzilla dels recursos disponibles pro parteix de la institució pública i de com tenir-hi accés. Us anirem informant en successius articles d’alguns dels recursos que més us poden afectar la vostra vida diària. De la mateixa forma que la Generalitat de Catalunya disposa d’aquesta Guia, la resta de comunitats també disposen de publicacions similars, per la qual cosa podeu posar-vos en contacte amb vostra govern territorial per poder saber quins són els vostres serveis i prestacions.

Aquest primer article el dediquem a la Reducció de la jornada laboral per a cuidar a un menor de 12 o anys o amb alguna mena de discapacitat.

“Es tracta d’un permís de reducció de la jornada laboral per a atendre els fills i filles menors de 12 anys i familiars directes que no treballen i no poden valer-se per si mateixos per la seva edat, perquè han sofert algun accident o perquè estan malalts”.

 

Qui es pot acollir a la reducció?

Es poden acollir tant el pare com la mare, si tots dos treballen. El treballador/a pot acollir-se a aquest permís quan tingui la guarda legal i la cura directa d’un menor de 12 anys, d’una persona discapacitada o d’un familiar. Són familiars directes el pare, la mare, els germans i germanes, el/la cònjuge, els fills/as, els avis, els néts, els cunyats o els sogres.

Afecta el salari?

Sí. El sou es redueix en proporció a la part de la jornada que no es treballa. Com a mínim una vuitena part i com a màxim, la meitat.

Com es demana?

El treballador/a ha d’avisar a l’empresa de l’horari i la durada 15 dies abans de la iniciar la reducció de jornada.

On es demana?

En el centre de treball

Reducció de jornada per a cuidar a persones amb malalties greus menors de 18 anys

En el supòsit de permís per a la cura d’un fill/a menor de 18 anys a càrrec afectat per un càncer o una altra malaltia greu, el treballador/a té dret a una reducció de la meitat o més de la jornada de treball amb la disminució proporcional del sou durant el període d’hospitalització i tractament continuat.

Alhora, el treballador/a (pare, mare, persona que adopta o que acull) té dret a una prestació econòmica de la Seguretat Social: es tracta d’un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora que s’estableix en la prestació d’incapacitat temporal derivada de contingències professionals i l’import és en proporció a la reducció que gaudi de la jornada de treball.

A més  i com molt bé ens apuntaven des de les nostres xarxes socials, aquesta notícia la completem amb el decret CUME.  Els pares i mares amb fills menors malalts de càncer o malaltia greu poden sol·licitar ja una prestació per a tenir cura d’ells. Entre les malalties greus es compten la síndrome Dravet, Lennox Gastaut i altres tipologies d’epilèpsies refractàries.

En aquest link podràs accedir a la LLEI però en el que afecta a les epilèpsies, en l’apartat VI (neurologia) es defineix bé a quina les epilèpsies que s’acullen a aquest decret CUME, que us resumim aquí:

Epilèpsies:

a) Síndrome de West.

b) Síndrome de Dravet.

c) Síndrome de Lennox-Gastaut.

d) Epilepsia secundària a malformació o lesió cerebral.

e) Síndrome de Rassmussen.

f) Encefalopaties epiléptiques.

g) Epilèpsia secundària a malalties metabòliques.

h) Altres epilèpsies ben definides.

La gestió i el pagament de la prestació econòmica correspondrà a la Mútua col·laboradora o, si escau, a l’Entitat Gestora amb la qual l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.