Els nens i nenes amb epilèpsi poden tenir més dificultats en l’aprenentatge perquè el seu trastorn afecta sovint  les seves funcions executives [control inhibitori, memòria de treball i flexibilitat].

La capacitat de controlar les nostres accions depenen de la integritat del sistema de funció ejecutiu, una xarxa extensa distribuïda fundamentalment pel còrtex prefrontal, como queda recollit a Escuela con cerebro, una de les plataformes que millor expliquen temes al voltant del cervell.

El còrtex prefrontal és, precisament, la zona més vulnerable del cervell. L’estrès, la tristesa, la sol·litud o una mala condició física poden perjudicar el bon funcionamient del còrtex prefrontal. 

De fet, en una situació de estrès es poden manifestar símptomes semblants al TDAH a causa de la dificultat per  pensar amb claretat o exercitar l’autocontrol adequat.

Els tres components bàsic de les funcions executives són, com déiem al començament d’aquest article, el control inhibitori, la memòria de treball i la flexibilitat, habilitats molt importants per a la vida quotidiana i imprescindibles per a l’èxit acadèmic.   

  • Control inhibitori: És la capacitat que ens permet inhibir o controlar de forma deliberada conductes, respostes o pensaments automàtics quan la situació ho requereix.
  • Memòria del treball: És una memòria a curt termini que ens permet mantenir yi manipular la informació que és necessària per fer feines cognitives complexes com raonar o aprendre.
  • Flexibilitat cognitiva: És la capacitat per canviar de forma flexible entre  les diferents feines, operacions mentals u objectius.

Al nostre apartat de Recursos sobre epilèpsia, t’expliquem què són les funcions executives perquè pogueu ampliar la informació.

Precisament el II Congrès Internacional de Neuroeducació, celebrat a l’octubre de 2019, las funcions executives van ser la temàtica central ampliant el coneixement per part de professionals experts, i centrant cada funció segons l’etapa evolutiva de les persones. 

Si voleu ampliar informació sobre les funcions executives i la seva implicació en la memòria i l’aprenentatge, us recomanem  el nostre apartat Epilèpsia i Educació,  on teniu vídeos que us explicaran les dificultats de l’aprenentatge a càrrec de la psicòloga Helena Alvarado, i quines són les diferents línies d’acompanyament durant aquests dificultats,  a càrrec de Natalia Luján.