La Guia de prestacions i serveis a les famílies, que la Secretaria d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya actualitza periòdicament, informa des d’una perspectiva general de les ajudes i els serveis que les administracions destinen actualment a totes les famílies. La setmana passada vam oferir informació sobre la reducció de jornada avui tractarem el tema de l’excedència per a la cura de familiars directes.

Què és l’Excedència per a la cura de familiars directe?

És un permís que pot gaudir la persona treballadora per tenir cura d’un familiar directe que, per l’edat, per haver patit un accident o per a tenir una malaltia o una discapacitat que no li permet ser autònom ni treballar, necessita la seva atenció. Són familiars directes el pare, la mare, els germans/es, el/la cònjuge, els fills/es, els avis, els néts, els cunyats o els sogres.

Durada

L’excedència per a la cura de familiars directes té una durada de 3 anys, excepte que s’ampliï per negociació col·lectiva. Es demana en el treball.

Com afecta al salari i al lloc de treball?

Durant aquest període de temps la persona treballadora no té dret a percebre un sou, però sí té dret que se li reservi el lloc de treball durant el primer any de la excedència. El temps que duri l’excedència se li computa en l’antiguitat a l’empresa